Polityka prywatności i RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”).
Nasza firma przykłada wagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów, dlatego chcemy Państwa poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Pracownia Internetowa PINT Artur Nowak z siedzibą w Łukowie, ul. Staropijarska 2A, 21-400 Łuków, NIP: 8251423624, REGON: 060257011 zwany dalej PINT.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:
1. wykonania zawartych z PINT umów,
2. realizacji zamówień,
3. obsługi reklamacji,
4. obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie,
5. kontaktowania się z Państwem w związku z wykonaniem zawartych umów, realizacji zamówień, obsługi reklamacji,
6. wypełnienia obowiązków prawnych,
7. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PINT, w tym:
- prowadzenia działań marketingowych własnych usług,
- kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
- prowadzenia analiz statystycznych,
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,
- przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa osobowych?

PINT jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartych z PINT umów, których Państwo jesteście stroną. PINT jest również uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych do wykonania jego prawnie usprawiedliwionych interesów, w zakresie opisanym powyżej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są również przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych.

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub prawidłowe wykonanie umów zawartych z PINT, obsługę zamówień i reklamacji.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez PINT przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. W tym celu PINT dokonuje okresowego przeglądu przechowywanych danych osobowych. PINT przechowuje Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania zawartych przez Państwa umów oraz po ich zakończeniu, przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z ich wykonaniem lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe, które PINT przetwarza na podstawie przepisów podatkowych i rachunkowych jest obowiązany przechowywać co najmniej przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe, które PINT przetwarza w celu prowadzenia działań marketingowych własnych usług, jest uprawniony przetwarzać do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umów zawartych z PINT, w tym świadczenia usług na ich podstawie. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PINT (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PINT, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PINT. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Innym podmiotom trzecim (np. podmiotom współpracującym z PINT) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PINT. W takim przypadku PINT przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PINT ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działań marketingowych własnych usług PINT. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celu.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez PINT poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym.

Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?

PINT nie stosuje w stosunku do Państwa profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

W jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z PINT?

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej możecie Państwo kierować do PINT w formie:
a) elektronicznej na adres poczty e-mail: rodo@pint.pl,
b) pisemnej na adres: Pracownia Internetowa PINT Artur Nowak, ul. Staropijarska 2A, 21-400 Łuków.

novitus
posnet
wapro
paytel